results


 

Grade 5 Results


1. Juno Jung (32)
2. Aram Ebtekar (38)
3. Jeffrey Choi (37)
4. Karen Bennie Ho (27)
5. Nikita Zouev (32)
6. Jeffrey Yeh (27)
7. Sophie Ji-Soo Kwalk (26)
8. Veronika Dikoun (26)
9. Phil Chang (24)
10. Yanga Zhu (24)

 

Grade 6 Results


1. Ararica Tang (39)
2. Jimmy He (44)
3. Daniel Park (31)
4. Bryan Huang (36)
5. Yuan Liang (35)
6. Silviu Toderita (31)
7. Sherwin Kwan (30)
8. Jonathan Zhang (28)
9. Hank Duan (27)
10. Simon T H Tseng (26)

 

Grade 7 Results


1. James Chen (44)
2. Arthur da Silva (38)
3. Anthony Chuang (36)
4. Sebastian Crema (36)
5. Jerome Li (37)
6. Steven Karp (34)
7. Jeffrey Hsiung (36)
8. Kevin Xiao (32)
9. Molin Yang (34)
10. Javin Chen (33)